Projecten

Projecten waar ik aan werk of recent aan heb gewerkt:

 • 10-14 Onderwijs in 's Hertogenbosch

  De VO - en PO bestuurders van de gemeente 's Hertogenbosch hebben ism de gemeente besloten een tweetal 10-14 initiatieven uit te rollen voor hun scholen. Als procesbegeleider heb ik ism een ontwikkelgroep en een stuurgroep de onderwijsvisie ontwikkeld en de bouwstenen voor het curriculum.   

 • Trots op Scola Elburg

  De Voorschool, twee basisscholen en het Voortgezet onderwijs werken samen in Scola Elburg. In 2012 is dit initiatief opgestart. In 2019 is er een vraag naar een verdere uitbouw van kansen. Samen met bestuurders, leidinggevenden en uitvoerenden werken we aan een rijk Scola.

 • 10-14 Onderwijs in Ommen

  Het Vechtdalcollege (VO) en het Koloriet (PO) ontwikkelen een op elkaar afgestemde 10-14 leerroute voor de regio Ommen. 

 • Onderzoek PO afstemming of 10-14 Onderwijs Fedra en SVOK

  De Stichtingen Fedra en SVOK onderzoeken op welke wijze zij de aansluiting basisonderwijs - voortgezet onderwijs kunnen verbeteren. Is dat door de uitvoering van een aantal afstemprojecten of door het aanbieden van 10-14 Onderwijs?

 • De Overstap 10-14 Onderwijs in Zetten

  ​​

  De dr. Lammerts van Buerenschool en het Hendrik Pierson College in Zetten ontwikkelen het 10-14 Onderwijstraject De Overstap. De procesbegeleiding wordt uitgevoerd door MAPD Advies: elementen van de procesbegeleiding zijn visie-ontwikkeling, strategie bepaling, organisatie-ontwikkeling, communicatie,  inhoudelijke ontwikkeling, susbsidieverwerving, begeleiding van de projectgroep en werkgroepen. Zie meer hierover in De Overstap.

 • VERBINDEN 10-15 Onderwijs in Harderwijk

  MAPD Advies begeleidt het visietraject  VERBINDEN 10-15 Onderwijs RSG Slingerbos, RSG N.O. Veluwe/Epe en PROO Harderwijk. Twee VO scholen en 1 PO school zoeken de verbinding in hun onderwijsconcept Kunskapsskolan.

 • 10-14 Onderwijs in Lingewaard

  De basisscholen De Wieling, IKC Pius en het voortgezet onderwijs OBC Bemmel, en basisschool Het Drieluik en voortgezet onderwijsschool OBC Huissen, werken aan de tot standkoming van het 10-14 onderwijs in hun regio. De procesbegeleiding wordt uitgevoerd door MAPD Advies.

 • Strategie notitie Raad van Toezicht SgOMB ToetsingsInstrument Onderwijs & Kwaliteit

  De bestuurder van SgOMB heeft MAPD Advies gevraagd een Toetsingsinstrument Onderwijs & Kwaliteit te ontwikkelen voor zijn Raad van Toezicht.Het doel van dit Toetsingsinstrument om als verantwoordelijk RvT lid snel inzicht te krijgen in hoeverre de inspectiekaders stroken met de strategische kaders en de verschillende schoolplannen op de terreinen Onderwijs en Kwaliteit.

 • Strategische beleidsvisie Raad van Toezicht De Overlaat Waalwijk

  In opdracht van De Raad van Toezicht van De VMBO school De Overlaat in Waalwijk ​heb ik een inspirerende sessie belegd om  de leden van de Raad tools in handen te geven waarmee zij een pro-actief onderwijsbeleid kunnen voeren.

 • Onderzoek naar grenzeloze overgangen basisonderwijs - voortgezet onderwijs in de Liemers

  Alle basisscholen en het voortgezet onderwijs in de regio De Liemers zijn op zoek naar onderlinge horizontale en verticale afstemming.  Leidende principes zijn 7 uitgangspunten die geformuleerd zijn door de leerlingen zelf. 'We zien wie je bent', 'we hebben hoge verwachtingen van elkaar', 'we bieden een inspirerende leeromgeving' zijn drie voorbeelden van de 7 uitgangspunten. Hoe merken de leerlingen dat de scholen daar serieus werk maken? is het centrale thema van het onderzoek dat MAPD Advies uitvoert.

 • Leeromgeving D&P Berechja Urk

  Brechja Urk heeft MAPD Advies gevraagd samen met het D&P team een onderwijsleerogeving te ontwikeklen voor het nieuwe vak Dienstverlening & Producten.

 • Doorlopende leerlijn 0 tot 16 jaar in Dinxperlo

  IKC De Bosmark en een vestiging van het het Christelijk College Schaersvoorde werken aan een ononderbroken leerlijn van 0 tot 16 jaar. Dit met als doel de overgang van PO naar VO voor leerlingen zo gemakkelijk mogelijk te maken en het voortgezet onderwijs in Dinxperlo te borgen voor de toekomst. MAPD Advies begeleidde het visietraject. Lees verder bij publicaties MAPD AdviesSamenwerken aan goed onderwijs van 0-16 jaar.

 • Samenwerken en samenwonen? Basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Denekamp

  De gemeente Dinkelland, KONOT en Consent en de Carmelstichting zijn de opdrachtgever voor het visietraject: hoe willen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in Denekamp in de toekomst horizontaal en verticaal samenwerken en wat betekent dat voor hun nieuwe huisvesting?

 • Profileringsonderzoeken IKC's en Voortgezet Onderwijs


   

  IKC's en VO scholen zoeken naar het profiel dat aansluit bij behoeften van ouders, kinderen/leerlingen en ouders. Op welke wijze kan het IKC of de VO school zich blijvend onderscheiden in de markt van teruglopend leerlinggaantal en verbijzondering van de vraag?

  Voor verschillende onderwijsorganisaties hebben we een marktonderzoek uitgevoerd om na te gaan in hoeverre de vraag / behoefte aansluit bij een nieuw aanbod.

 • Vertaling van de onderwijsvisie in een gebouwconcept

  In Oldebroek/Wezep begeleid ik drie schoolteams in hun vertaling van onderwijsvisie naar gebouwconcept. De intentie is een gebouw te ontwikkelen dat aansluit op hun kernwaarden: veiligheid, betrokkenheid, leren voor nu en voor later, inspiratie en lef. Drie intrinsieke visies zijn de onderleggers voor de onderwijsgebouwen van de toekomst.

 • IKC Circuit

  Veel partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van een IKC. Gemeenten, bestuurders en directies van opvang en onderwijs, teams, medezeggenschapsraden en ouders. Hoe organiseer je dat iedereen vanaf het begin betrokken wordt bij de ontwikkeling van een één visie, één aansturing, doorlopenden leerlijnen en één gebouw?

  We hebben hiervoor het IKC CIRCUIT ontwikkeld. Met behulp van een interactief spel werken we aan visievorming, inhoud, organisatie, personeel en financiën.

  We bieden heel inspirerende minisessies en visiebijeenkomsten aan!

  Voor  IKC teams, wethouders, beleidsverantwoordelijken, directies, stakeholders.

  Apart of gezamenlijk. Het resultaat is altijd een Startdocument. Een maatwerk IKC stappenplan voor het vervolg van de ontwikkeling van het specifieke IKC.

  Voor meer informatie: zie onze brochure Het IKC draait om het kind of de artikelen in Schoolfacilities: Een Integraal Kindcentra ontwikkel je ook integraal en IKC Ontwikkeling in Arnhem.

  We geven u graag referenties van IKC's waar we aan de slag zijn.

   

 • Nieuw onderwijs en nieuwe onderwijsleeromgeving Almere College Dronten

  Het Almere College Dronten, locatie Educalaan, wil haar proces van onderwijsvernieuwing vertaald zien in een onderhuisvesting dat het toekomstig leren faciliteert. Essentieel is dat er maximaal eigenaarschap en enthousiasme gaat ontstaan voor ‘het nieuwe werken’. Belangrijk is ook dat de school maximaal toegerust gaat worden voor het Passend Onderwijs. In 2015 heeft het onderwijsvisieproces plaatsgevonden en is het Programma van Eisen ontwikkeld voor de daadwerkelijke verbouwing. In het schooljaar 2015-2016 ontwikkelen we het Voorlopig - en het Definitief Ontwerp, waarna in het najaar van 2016 de verbouwing en renovatie van start gaat.

 • Strategie-ontwikkeling aansturing Integrale Kindcentra in Arnhem

  De bestuurders van de Primair Onderwijsorganisaties Delta, de Basis en Fluvius in Arnhem stemmen hun visie op de aansturing van de ontwikkeling van Brede School tot Integraal Kindcentrum met elkaar af. In opdracht van de bestuurders van de drie PO organisaties en Stichting PAS begeleid ik dit proces.

Onderwijs en Ruimte